Jednoduché pozemkové úpravy Drienica
(PDF document) Účastníci JPÚ platby
(PDF document) Ako a kam uhradiť platbu

Info IBV:

Čo sa týka sietí vodovodu, kanalizácie splaškovej a dažďovej, táto projektová dokumentácia sa musela prerábať kvôli budúcim správcom sietí, aby spĺňala ich požiadavky. Takže v súčasnosti prebieha nanovo územné konanie. Po územnom konaní podáme žiadosť o stavebné povolenie na Okresný úrad v Sabinove. Termín vydania stavebného povolenia si nedovolím povedať, odhadujem do 11/2022.
V súčasnosti je vydané stavebné povolenie na miestne komunikácie v IBV dolný koniec. Právoplatnosť nadobudne 18.8.2022. Vlastníci nehnuteľností si tak môžu začať pripravovať žiadosti o stavebné povolenia na rodinné domy. Všetky žiadosti sa podávajú na obecnom úrade v Drienici. Najlepšie je však vopred si prekonzultovať Váš zámer na stavbu rodinného domu na obecnom úrade, aby sme predišli zbytočným budúcim „papierovačkám“ a prieťahom v konaní.
Je vysúťažený dodávateľ na stavbu „Miestne komunikácie“. Od začiatku septembra sa začnú stavebné práce na komunikáciách. Tie budú spočívať najmä v zemných prácach, budú vybagrované koridory na všetkých komunikácii do nivelačných výšok podľa PD. Odkopávať sa bude koridor v šírke 8 metrov. Hlina bude vyvážaná na skládku odpadu. Následne podľa finančných možností sa budú riešiť povrchy komunikácií a to vo forme makadamového kameňa. Koridory sa musia a budú riešiť ako prvé a to z dôvodu pokladania elektrického VN a NN vedenia do zeme, ktoré plánujeme realizovať začiatkom roka 2023. Stavebné povolenie na elektrické siete by malo nadobudnúť právoplatnosť do konca augusta 2022. Celú stavbu elektrického vedenia plánujeme odovzdať VSD na jej realizáciu.
Prosíme preto všetkých vlastníkov, aby od septembra venovali dostatočnú pozornosť webovej stránke a tiež prácam vykonávaným v lokalite IBV. Prípadne nedostatky prosíme nekonzultovať s firmou vykonávajúcou práce, ale priamo so starostom obce 0903 324 572.


august 2022


Obec je pred vydaním stavebného povolenia na MK. Vzhľadom na to, že časť miestnej komunikácie zasiahla v k.ú. mesta Sabinov do mestskej parcely, musíme parcelu vysporiadať a tak sa čas vydania stavebného povolenia na MK predĺžil. Zároveň prebieha konanie na vydanie stavebného povolenia pre časť "ELI", elektrifikácia budúcej IBV. Konanie už prebehlo a po doručení Zmlúv o zriadení vecného bremena s dotknutými účastníkmi konania bude stavebné povolenie vydané. Časť VKV - vodovod a kanalizácie pripravuje sa žiadosť o vydanie stavebného povolenia na Okresný úrad odbor ŽP. Budúci týždeň plánujeme spustiť verejné obstarávanie na výber dodávateľa stavby miestne komunikácie. Vzhľadom na finančnú náročnosť tohto projektu však momentálne nevieme určiť, aký rozsah sa nám podarí ešte tohto roku zrealizovať. Našim zámerom je zrealizovať výkopové práce tak, aby sme v budúcom roku začali implementovať projekt elektrifikácie novej IBV.


Vyvesené: 20.05.2022(PDF document)Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy - Východoslovenská distribučná, a.s.

Návrh projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie - situácie umiestnenia jednotlivých sietí.
Vlastníci nehnuteľností v tejto lokalite môžu svoje návrhy a pripomienky zasielať mailom na obec@drienica.sk do 30.9.2021.

(PDF document)DOKUMENTÁCIA STAVEBNÝCH OBJEKTOV - DOPRAVA
(PDF document)DOKUMENTÁCIA STAVEBNÝCH OBJEKTOV - Situačná schéma osadenia VN prípojky, NN rozvodov, trafostanice a OEZ
(PDF document)DOKUMENTÁCIA STAVEBNÝCH OBJEKTOV - VKV

OZNAM PRE VLASTNÍKOV POZEMKOV V NOVEJ IBV - DOLNÝ KONIEC.


Pozývame vás na pracovné stretnutie vlastníkov nehnuteľností IBV dolný koniec. Témou stretnutia sú pripomienky, návrhy k projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie pred podaním žiadosti na stavebný úrad.
Stretnutie sa uskutoční dňa 16.9.2021 o 17.00 hod v sále KD v Drienici za účasti projekčnej firmy.
Poprosím tých, ktorí už svoje nehnuteľnosti medzi tým predali, aby túto informáciu oznámili novým vlastníkom.
Ing. Igor Birčák, starosta obce


Vážení členovia JPU. Krátka informácia o aktuálnom stave. Zadali sme zákazku firme Stavoprojekt s.r.o. Prešov na vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné konanie a neskôr aj pre stavebné povolenie vrátane inžinieringu. V súčasnosti dostávame vyjadrenia od príslušných orgánov potrebné k spusteniu územného konania. Predpokladal som že do konca roka to stihneme uskutočniť, avšak nastali problémy so súhlasmi od spoločnosti SPP a.s, VVS a.s., a Krajským dopravným inšpektorátom, ktorí buď pripomienkovali navrhnuté siete v území, alebo dali doplňujúce podmienky. Všetky pripomienky sme sa snažili zapracovať nanovo do PD, zároveň prebiehajú pracovné stretnutia ohľadom napojenia miestnej komunikácie na cestu III. triedy. Verím, že v januári 2021 dostaneme kladné stanoviská a my sa budeme môcť pustiť do riadneho územného konania.

Všetko dobré v novom roku želá Ing. Igor Birčák, starosta obce.V rámci prípravy projektovej dokumentácie pre vydanie územného rozhodnutia bola vypracovaná situácia osadenia sietí a stavby.
Túto situáciu je možné pripomienkovať najneskôr do 15.10.2020 vlastníkmi nehnuteľností v danej lokalite. Situácia je k nahliadnutiu v papierovej podobe na obecnom úrade, kde vzhľadom na prebiehajúcu pandémiu je potrebné dopredu nahlásiť v kancelárii obecného úradu záujem pozrieť si materiál.. Vstup do budovy bude umožnený najviac 2 osobám naraz.

(PDF document)IBV Drienica - Širšie vzťahy
(PDF document)IBV Drienica - Situácia
(PDF document)Správa

Po vykonaní verejného obstarávania výberu projektanta pre vypracovanie projektovej dokumentácie IBV Drienica sme 12.8.2020 podpísali Zmluvu o dielo. Vybraný uchádzač STAVOPROJEKT s.r.o. Prešov vypracuje projekty pre VKV siete (vodovod, kanalizácia splašková, kanalizácia dažďová), projekty pre elektro rozvody (preložka VN, NN siete, trafostanice, odberné el. zariadenia, optická sieť, verejné osvetlenie) a projekty pre miestne komunikácie, chodníky, dopravné značenie. Čaká nás v najbližšej dobe stretnutie ohľadom domácich prípojok (predpoklad 10/2020 a to po úspešných vyjadreniach všetkých dotknutých orgánov pre vydanie územného rozhodnutia).
(PDF document)zmluva
Vyvesené: 13.08.2020


(PDF document) ROZHODNUTIE - schválenie vykonania projektu pozemkových úprav v katastrálnom území Drienica
(PDF document) Rozdeľovací plán PJPÚ Drienica
(PDF document) Projekt pozemkových úprav DRIENICA register nového stavu časť B/1 - vlastníci, správcovia a zástupcovia vlastníkov
Vyvesené: 5.10.2018(PDF document) Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu - Grafická časť
(PDF document) Projekt pozemkových úprav DRIENICA register nového stavu časť A - parcely nového stavu
(PDF document) Projekt pozemkových úprav DRIENICA register nového stavu časť B/1 - vlastníci, správcovia a zástupcovia vlastníkov
Vyvesené: 29.01.2018(jpg document) VEREJNÁ VYHLÁŠKA pozemkové úpravy
22.10.2017


(PDF document)Zásady pre umiestnenie nových pozemkov pre projekt jednoduchých pozemkových úprav v časti v k. ú. DRIENICA
Vyvesené: 29.09.2017(PDF document) ROZHODNUTIE o schválení všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových úprav vykonávaných v časti kat. územia Drienica
(PDF document)Technická správa
(PDF document)Širšie vzťahy
(PDF document)Sklon terénu
(PDF document)Expozícia terénu
(PDF document)Nadmorské výšky terénu
(PDF document)Bonitované pôdno-ekologické jednotky
(PDF document)Súčasné využívanie pozemkov
(PDF document)Spoločné a verejné zariadenia a opatrenia – súčasný stav
(PDF document)Spoločné a verejné zariadenia a opatrenia – návrhový stav
(PDF document)Funkčné usporiadania územia v obvode projektu pozemkových úprav
23.8.2017


VEREJNÁ VYHLÁŠKA - návrh všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových úprav vykonávaných v časti kat. úz. Drienica
(PDF document)návrh Technická správa
(PDF document)návrh Širšie vzťahy
(PDF document)návrh Sklon terénu
(PDF document)návrh Expozícia terénu
(PDF document)návrh Nadmorské výšky terénu
(PDF document)návrh Bonitované pôdno-ekologické jednotky
(PDF document)návrh Súčasné využívanie pozemkov
(PDF document)návrh Spoločné a verejné zariadenia a opatrenia – súčasný stav
(PDF document)návrh Spoločné a verejné zariadenia a opatrenia – návrhový stav
(PDF document)návrh Funkčné usporiadania územia v obvode projektu pozemkových úprav
Vyvesené: 07.07.2017(PDF document) VEREJNÁ VYHLÁŠKA schválenie registra pôvodného stavu projektu jednoduchých pozemkových úprav vykonávaných v časti katastrálneho územia Drienica
(PDF document) Schválenie registra pôvodného stavu projektu jednoduchých pozemkových úprav v časti katastrálneho územia Drienica - oznámenie
26.1.2017


(PDF document) Dodatok k zmluve č.1
22.11.2016


(PDF document) Pracovná verzia územia A
(PDF document) Pracovná verzia územia B
(PDF document) Účelové mapovanie polohopisu a výškopisu v obvode projektu pozemkových úprav Drienica
(PDF document) Technická správa
(PDF document) Účelová mapa polohopisu
(PDF document) Účelová mapa polohopisu DRP
(PDF document) Účelová mapa výškopisu
16.11.2016


(PDF document) ZMLUVA O DIELO „JPÚ Drienica 3/2016
(PDF document) V E R E J N Á V Y H L Á Š K A Oznámenie o zverejnení registra pôvodného stavu projektu jednoduchých pozemkových úprav v časti katastrálneho územia Drienica
(PDF document) V E R E J N Á V Y H L Á Š K A Oznámenie o konaní ustanovujúceho zhromaždenia účastníkov jednoduchých pozemkových úprav
(PDF document) Oznámenie o konaní ustanovujúceho zhromaždenia účastníkov jednoduchých pozemkových úprav
(PDF document) Projekt pozemkových úprav Drienica register pôvodného stavu časť A - parcely pôvodného stavu
(PDF document) Projekt pozemkových úprav Drienica - register pôvodného stavu časť B/1 - vlastníci, správcovia a zástupcovia vlastníkov
(PDF document) Projekt pozemkových úprav Drienica - výpis z registra pôvodného stavu
(PDF document) Projekt pozemkových úprav Drienica - výpis z registra pôvodného stavu
(PDF document) Projekt pozemkových úprav Drienica - výpis z registra pôvodného stavu
(PDF document) Projekt pozemkových úprav Drienica - výpis z registra pôvodného stavu
(PDF document) Projekt pozemkových úprav Drienica - výpis z registra pôvodného stavu
(PDF document) Projekt pozemkových úprav Drienica - mapa
26.10.2016(PDF document)Rozhodnutie IBV
Vyvesené: 04.08.2016(PDF document) Zápisnica o vyhodnotení záujmu účastníkov o jednoduché pozemkové úpravy v časti katastrálneho územia Drienica
(PDF document) Jednoduché pozemkové úpravy v časti katastrálneho územia Drienica - mapa
Vyvesené: 7.6.2016(PDF document) Verejná vyhláška - Nariadenie konania o začatí jednoduchých pozemkových úprav
(jpg document) mapa
Vyvesené: 25.4.2016


Web Counter
Web Counter